حوزه های مشاوره و موضوعات پروژه های کاری

منابع انسانی : 

·طراحی نظام  شایستگی ( پروفایل شایستگی)

ارزیابی عملکرد کارکنان

·  طراحی سیستم های آکورد و پاداش تولید

·  اصول و فنون مصاحبه های استخدامی

·  نظام پیشنهادات

·  طراحی آیین نامه های اداری (جذب ، پرداخت ،ماموریت، استخدام ، مازاد پرداخت)

·  رضایت سنجی ( کارکنان و  مشتریان)

عارضه یابی منابع انسانی

مصاحبه استخدام

مصاحبه کانون های ارزیابی و کمیته های ارتقاء

 

 

 

تولید :

  برنامه ریزی تولید

·  برنامه ریزی مواد

·  کنترل تولید

·  تولید ناب (lean product)

·  ردیابی محصول (tracing)

·  زمان سنجی و مطالعه کار

.تعمیرات و نگهداری (نت)

.انبار ( bom - چیدمان - کدینگ - جانمایی - پیاده سازی سیستم و ... )

آنالیز قیمت تمام شده بکمک نرم افزار

آراستگی محیط کار (5S)

 

حوزه های آموزشی

 

هوش هیجانی

ارزیابی عملکرد کارکنان

اصول مدیریت و سرپرستی

تکنیک های مصاحبه

مدیریت منابع انسانی

رفتار سازمانی

آراستگی محیط کار (5S)

برنامه ریزی و کنترل تولید

تولید ناب

اکسس و طراحی بانک های اطلاعاتی

اکسل پیشرفته

نوشتن دیدگاه

 • پیام 1
 • پیام 2
 • پیام 3
 • پیام 4
 • پیام 5
 • پیام 6
 • پیام 7
 • پیام 8
 • پیام 9
 • پیام 10
 • پیام 11