دوره های برگزار شده

اشخاصي که داراي اعتماد به نفس هستند در انظار فروتن مي باشند. افراد فاقد اعتماد به نفس فروتن نيستند . مدیران کامل و کارآزموده استعداد و توانايي خويش را در حد اعلي نشان مي دهند اما از استعدادها، توانايي ها و ارزش خويش با فروتني سخن مي گويند. در ميان جمع، متواضع بودن به معني پرهيز از رفتار تصنعي فخرفروشانه و سخنان پر لاف و گزاف است.

 • پیام 1
 • پیام 2
 • پیام 3
 • پیام 4
 • پیام 5
 • پیام 6
 • پیام 7
 • پیام 8
 • پیام 9
 • پیام 10
 • پیام 11